Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Art. 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering en services door Topsdarts.be/BVBA. Willies van producten, diensten, werkzaamheden en op betalingen aan Topsdarts.be/BVBA. Willies . De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk worden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.
Art. 2 Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden onze offertes ten titel van inlichting. Prijzen voorkomende in onze catalogen en/of prijslijsten zijn louter indicatief en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden doordat deze onderhevig zijn aan variërende taxen, wisselkoersen en verzendkosten. Een prijsopgave gedaan door Topsdarts.be/BVBA. Willies of onze vertegenwoordiger is slechts bindend na schriftelijke bevestiging door ons kantoor te Atealaan 4/F, 2200 Herentals, België . Elke order via mail, post of pro-forma verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging ervan.
Art. 3 Tenzij schriftelijk anders is bedongen, gelden onze foto's, monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, nimmer door de koper ingeroepen worden om de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen. Evenzo kunnen wij, behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, nimmer aansprakelijk gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van onze producten voor de speciale doeleinden waartoe ze door de koper of dezes afnemer bestemd werden.
Art. 4 De producten van Topsdarts.be/BVBA. Willies zijn producten bestemd voor de Darts Sport, Darts sportief gebruik, ondanks de installatie die mogelijk is door de klant en op eigen verantwoordelijkheid.
Art. 5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leverings- Service termijnen tot aflevering en afwerking steeds benaderend doch nooit bindend. Vertraging in de levering of installatie zal nooit aanleiding geven tot schadevergoeding behalve indien deze op voorhand en schriftelijk overeengekomen werd.
Art. 6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebeuren al onze leveringen steeds af ons werkadres te Atealaan 4/F, 2200 Herentals, België en is het transport voor rekening van de koper. Verzendingen kunnen gebeuren door SENDCLOUD/BPOST of een freelance koerier. De kosten van deze verzending worden bepaald door het betreffende transport bedrijf.
Art. 7 Om ontvankelijk te zijn dienen alle klachten binnen de 8 dagen bij aangetekend schrijven gericht te worden aan ons kantoor te Atealaan 4/F, 2200 Herentals, België. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op. Klachten na deze termijn worden niet meer aanvaard. Mondelinge klachten zijn niet geldig. Een ingediende klacht machtigt de koper niet de betaling van de vervallen bedragen uit te stellen.
Art. 8 De onder garantie teruggezonden, (waarvan de verzendkost op kosten van de koper) goederen worden na overleg vervangen, hersteld of indien niet anders mogelijk tegen de berekende prijzen teruggenomen, mits binnen 10 dagen te Atealaan 4/F, 2200 Herentals, België en in goede originele staat door ons terug ontvangen. In geen geval zal de garantie van toepassing zijn indien de producten werden beschadigd, verkeerd gemonteerd of gebruikt, gewijzigd, verbouwd of indien zijn een normale slijtage vertonen. Voor behandelingskosten zal een bedrag van € 12,50 van de kredietnota worden afgetrokken tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Art.9 Topsdarts.be/BVBA. Willies is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de expediteur. De koper dient alle aan het transport te wijten zichtbare schade onmiddellijk na ontvangst van de goederen bij de expediteur te reclameren.
Art.10 Topsdarts.be/BVBA. Willies garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product zoals geldend en gangbaar in de motorsport en blijven onder risico van gebruik beperkt in garantie. De garantietermijn van Topsdarts.be/BVBA. Willies komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Topsdarts.be/BVBA. Willies is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending of aanvraag tot herziening aan Topsdarts.be/BVBA. Willies ) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Topsdarts.be/BVBA. Willies . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen en services dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 8 dagen na levering aan Topsdarts.be/BVBA. Willies / schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
Art. 11 Indien klachten van de afnemer door Topsdarts.be/BVBA. Willies gegrond worden bevonden, zal Topsdarts.be/BVBA. Willies naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Topsdarts.be/BVBA. Willies en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel ,naar keuze van Topsdarts.be/BVBA. Willies tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Topsdarts.be/BVBA. Willies gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Topsdarts.be/BVBA. Willies voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
Art.12 Topsdarts.be/BVBA. Willies is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-gekwalificeerd personeel of gebruiker, nog kan Topsdarts.be/BVBA. Willies verantwoordelijk gesteld worden voor schade of gevolgen leidende tot schade door roekeloos gebruik of onvoldoende respecteren van de procedures van gebruik van de producten die speciale aandacht genieten voor correcte werking.
Art.13 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Topsdarts.be/BVBA. Willies in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Topsdarts.be/BVBA. Willies en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; E) Topsdarts.be/BVBA. Willies is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan derden of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website of volg de schriftelijk raad van Topsdarts.be/BVBA. Willies dewelke opvraagbaar is via email.
Art. 14 Alle door Topsdarts.be/BVBA. Willies verkochte producten blijven eigendom van Topsdarts.be/BVBA. Willies totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting (de verplichting voortvloeiende uit extra kosten en tussentijdse prijsverhogingen daaronder begrepen) heeft voldaan. Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, gaat het risico voor het geheel of gedeeltelijk verlies der producten en alle eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade bij de levering over op de opdrachtgever of koper.
Art. 15 Indien tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan onze kosten gestegen zijn ingevolge veranderingen in de wisselkoersnoteringen, verhogingen van de lonen of van de prijs der grondstoffen, of ingevolge welk danige maatregelen van eigen of vreemde overheid, zullen wij gerechtigd zijn deze stoffen, diensten, stijging aan deze koper door te berekenen. Is dit wel het geval zal de koper, indien hij zulks verkiest, aan de verkoop kunnen verzaken, doch zonder op enige vergoeding aanspraak te mogen maken.
Art. 16 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van elk gefactureerd bedrag integraal door overschrijving te geschieden vóór levering of contant bij afhaling.
Art. 17 Elke bestelling zal vanaf heden schriftelijk worden bevestigd en zal pas effectief worden na het betalen van het complete aankoop bedrag.
Art. 18 Het hierboven bedongen houdt geen verzaking in van ons recht, ingeval van wanbetaling en indien wij zulks verkiezen de verbreking van de verkoop met schadevergoeding te vorderen.
Art. 19 Offertes zijn louter indicatief en enkel geldig de datum van aanmaak of indien anders vermeld op diezelfde offerte.
Art. 20 Topsdarts.be/BVBA. Willies / BE0840.227.460, Atealaan 4/F, 2200 Herentals, België zijn/is in geen enkele vorm aansprakelijk voor schade, welke kan ontstaan door fouten, drukfouten, enz. welke eventueel in onze offerten, brieven, catalogen , brochures, enz. mochten voorkomen.
Art. 21 Het overnemen van tekst en/of afbeeldingen uit onze publicaties in welke geschreven of digitale vorm in schrijven, mails, communicatie of sociale media publicatie is alleen toegestaan na onze schriftelijke toestemming. Bij onduidelijkheid van deze voorwaarden kan u deze opvragen via email op info@topsdart.be .
Art. 22 Na leveringen worden berekend tegen de prijzen geldig op de dag van aflevering.
Art. 23 Kartonverpakking is inclusief. Kisten, pallets,... enz. worden de afnemer in rekening gebracht. Eventuele bijkomende kosten, opgelegd door de overheden, zullen aan de klant doorberekend worden.
Art. 24 Het Belgische recht is van toepassing bij de met ons gesloten akkoorden. Ingeval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout bevoegd.
Art. 25 De Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden is de oorspronkelijke tekst. In geval van interpretatiemoeilijkheden heeft de Nederlandstalige versie voorrang op de Franse en Engelse en Duitse indien deze ter publicatie gaan.
Art.26 Topsdarts.be/BVBA. Willies is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Topsdarts.be/BVBA. Willies kan niet worden verantwoordelijk gesteld voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade ( bedrijfsverlies, verlies van winst of mogelijkheden, verlies van gebruik tot transport en de noodzaak vervanging te voorzien, ...) die voortvloeit uit het gebruik of ontvangen van onze diensten.
Art.27 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Topsdarts.be/BVBA. Willies alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Art.28 Topsdarts.be/BVBA. Willies behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Topsdarts.be/BVBA. Willies gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Art.29 Indien Topsdarts.be/BVBA. Willies bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde en/of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde en/of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Art.30 De producten van klanten worden altijd op hun risico bij Topsdarts.be/BVBA. Willies Atealaan 4/F, 2200 Herentals, België gestald. De eigenaar blijft verantwoordelijk voor zowel eigen schade als van derden.
Art. 31 Facturen die onbetaald blijven op hun vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest van 15 % op jaarbasis te rekenen vanaf de factuurdatum. Eveneens zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10 % van het totale factuurbedrag, met een minimum van 50 euro verschuldigd zijn. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze schadevergoeding niet inbegrepen en worden aldus supplementair aangerekend aan de koper. In geval van annulering van een bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van de waarde van de bestelling verhoogd met de reeds voor rekening van de klant gemaakte kosten.
Art. 32 De door de klant verstrekte gegevens worden door ons opgenomen in ons bestand . Deze gegevens zullen gebruikt worden voor de levering en facturering van de bestelde producten, om de klant te contacteren in geval van problemen of afwijkingen, alsmede voor het voeren van informatie—of promotiecampagnes in verband met de door ons aangeboden producten en diensten. De gegevens van de klant kunnen eveneens door ons overgemaakt worden aan derden voor directe marketingdoeleinden. De klant kan steeds kosteloos een verbetering van zijn gegevens vragen. Indien geen commerciële informatie van ons en van derden wenst ontvangen te worden of indien de klant het gebruik van zijn elektronische contact gegevens voor informatie/promotie campagnes en andere marketing doeleinden door ons wenst te stoppen, dient de klant ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Alle Media , video, foto's gemaakt door Topsdarts.be/BVBA. Willies van klanten, klant eigendommen, service en producten geleverd aan de klant, zijn en blijven eigendom van Topsdarts.be/BVBA. Willies / om deze te gebruiken in product beschrijvingen, promotiecampagnes en aanbiedingen of product/ deskundigheid seminaries
Art. 33 Door aanvraag van offerte en aanvaarding /en of betaling van het factuur, bestelbon, werkorder via mail/schrijven/Pm , de welke voor onderdelen 100% op voorhand dient afgerekend te worden en de services voor afhaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen gezien de exclusiviteit van de producten, erkent de koper kennis te hebben genomen en uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene verkoopsvoorwaarden.
Topsdarts.be/BVBA. Willies
info@topsdart.be
Tel: Mobiel : 0032(0)495/69.13.14
Atealaan 4/F, 2200 Herentals, België
Business Number. VAT/BTW: BE0840.227.460
Bank KBC info: KBC Bank REK. BE27 7310 3606 4773
De informatie in deze overeenkomst/voorwaarden is confidentieel voor de geadresseerde en gebruik en of toegang tot deze is beperkt tot de persoon tot wie het schrijven/overeenkomst/voorwaarde geadresseerd is. Indien U niet de persoon bent tot wie het schrijven/overeenkomst gericht is verbied het u deze te verspreiden, koppieren op eender welke manier.
Dit/deze schrijven/overeenkomst/voorwaarden en zijn bijlagen bevatten product informatie die confidentieel is of zijn een product op zich en zijn bedoelde voor de geadresseerde.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop